۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازار انحصاری «بنیاد مستضعفان» و «شرکت حجاب شهرکرد» در چادر مشکی

چادر مشکی یکی از نمادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، از مهم‌ترین بنگاه‌های رانتی در ایران محسوب می‌شود. بازاری انحصاری در اختیار «بنیاد مستضعفان» که در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است.

چادر مشکی یکی از نمادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، از مهم‌ترین بنگاه‌های رانتی در ایران محسوب می‌شود. بازاری انحصاری در اختیار «بنیاد مستضعفان» که در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است.