۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

موافقت با آزادی گیتی پورفاضل به شرط اجتناب از «معاشرت با اشخاص دارای انحراف»

دادگاه آزادی خانم پورفاضل را مشروط به این کرده که «درمدت باقیمانده مجازات حبس ازارتباط ومعاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کج‌روی عقیدتی وامنیتی اجتناب کند.»

دادگاه آزادی خانم پورفاضل را مشروط به این کرده که «درمدت باقیمانده مجازات حبس ازارتباط ومعاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کج‌روی عقیدتی وامنیتی اجتناب کند.»