۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نتایج یک پژوهش: شیوع کرونا شرایط زندگی۶۷ درصد از شهروندان تهرانی را بدتر کرده است

بر اساس این پژوهش، ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان تنها یک عضو درآمدزا در خانواده دارند و فقط سه درصد از آن‌ها به حضور بیش از سه عضو درآمدزا در خانواده اشاره کرده‌اند.

بر اساس این پژوهش، ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان تنها یک عضو درآمدزا در خانواده دارند و فقط سه درصد از آن‌ها به حضور بیش از سه عضو درآمدزا در خانواده اشاره کرده‌اند.