۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وضعیت کشاورزی ایران در ایام خشکسالی

سیاست گسترش کشاورزی در ایران بدون توجە بە توان اقلیمی و سرزمینی سبب شد در مناطقی کە امکان تأمین آب کافی برای محصولات در آنجا وجود ندارد کشاورزی نامتوازن و ناپایدار توسعە پیدا یابد.

سیاست گسترش کشاورزی در ایران بدون توجە بە توان اقلیمی و سرزمینی سبب شد در مناطقی کە امکان تأمین آب کافی برای محصولات در آنجا وجود ندارد کشاورزی نامتوازن و ناپایدار توسعە پیدا یابد.