۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وعده‌های هشت‌ساله‌ای که عملی نشد؛ بیکاری

رادیو فردا درمجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران را بررسی کرده است. در بخش چهارم این مجموعه، موضوع «بیکاری» و وعده‌ها و آمارهای مربوط به آن طرح و نقد می‌شود.

رادیو فردا درمجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران را بررسی کرده است. در بخش چهارم این مجموعه، موضوع «بیکاری» و وعده‌ها و آمارهای مربوط به آن طرح و نقد می‌شود.