۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وعده‌های هشت‌ساله‌ای که عملی نشد؛ نابرابری‌های اجتماعی

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی امروز مردم ایران را بررسی کرده و موضوع بخش پایانی این مجموعه بررسی «نابرابرای‌های اجتماعی» بر پایه تعاریف و آمار موجود است.

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی امروز مردم ایران را بررسی کرده و موضوع بخش پایانی این مجموعه بررسی «نابرابرای‌های اجتماعی» بر پایه تعاریف و آمار موجود است.