۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارگران نیشکر هفت‌تپه، تجمع و اعتصاب کردند

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه با درخواست تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، و شفاف‌سازی در نحوه و قیمت واگذاری آن، اعتصاب و مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه با درخواست تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، و شفاف‌سازی در نحوه و قیمت واگذاری آن، اعتصاب و مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند.