۴ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

از سال شوم ۲۰۲۰ به سال بیم و امید ۲۰۲۱

توصیف سال ۲۰۲۰ کار آسانی نیست. در تاریخ تمدن نه بیماری همه‌گیر جنبه استثنایی دارد و نه بحران اقتصادی، ولی این‌که کرونا توانسته باشد چرخ فعالیت را در جهان از نفس بیندازد تازگی دارد.

توصیف سال ۲۰۲۰ کار آسانی نیست. در تاریخ تمدن نه بیماری همه‌گیر جنبه استثنایی دارد و نه بحران اقتصادی، ولی این‌که کرونا توانسته باشد چرخ فعالیت را در جهان از نفس بیندازد تازگی دارد.