۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چگونه جمهوری اسلامی ورزش ایران را گرفتار تحریم و تعلیق کرد؟

نگارندگان این یادداشت بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمان‌های بین‌المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی با هنجارهای بین‌المللی است.

نگارندگان این یادداشت بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمان‌های بین‌المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی با هنجارهای بین‌المللی است.